ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ

ਅੱਗੇ. ਫੋਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ: ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਇਲਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

ਅਕਤੂਬਰ, 2019
ਆਰਟੀਕਲ:

This report evaluates The Fore’s approach in providing development grants and business skills to charities and social enterprises.

ਸਾਰ

This evaluation has demonstrated that The Fore's process is able to identify organisations with exceptional prospects for growth, and also that The Fore's support enables these organisations to significantly accelerate their growth and development. The results from The Fore's pilot programme from 2012-2016 offer a powerful validation of The Fore's approach. This evaluation has also demonstrated one possible way for multi-sector grant-makers to measure their success relative to the market'. This approach is far from perfect, but it offers a substantial development from the output measures that many grant-makers have to resort to. It is hoped that other funders adopt similar approaches and build upon this one, in order to create a culture of rigorous reporting and radical transparency in the sector.

ਪੂਰਾ ਸੰਦਰਭ

The Fore, 2019. Substantiating The Fore's Approach: Performance of Pilot Portfolio Relative to a Control Group. Available at: <https://drive.google.com/file/d/1EO71zH5-gsASFDHfmYyZrFhb9kuRS2zB/view>.

ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ